Print Thứ Sáu, 11/06/2021 10:22 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản số 3757/UBND-DN gửi các Sở, ban, ngành, tổ chức thuộc thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước do thành phố nắm trên 50% vốn điều lệ về việc quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng.

Trước đó, ngày 05/05/2021, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2957/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương.

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đúng tinh thần chỉ đạo nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đúng quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

. Các cơ quan, đơn vị thực hiện: Rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chuyển mạnh các đơn vị có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phát triển các trung tâm điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Tiếp tục rà soát, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất sử dụng làm nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác