Print Thứ Năm, 24/06/2021 15:45 Gốc

Sáng 24/6/2021, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện An Lão, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, trong đó có 01 đồng chí cấp Trưởng phòng của Sở Nội vụ được HĐND huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một trong số các cán bộ trẻ được tăng cường từ Sở, ngành thành phố về cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng thực hiện Kết luận 09-KL/TU ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước thực trạng tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa được bảo đảm, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quy định nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, hợp lý hóa cơ cấu cán bộ nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; điển hình là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền…

Nghị quyết 26-NQ/TW xác định “Có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ…; mục tiêu đến năm 2030, có từ 15-20% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi”. Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra các mục tiêu phát triển rất cao, đòi hỏi xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố xác định xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã xác định “Ban hành chính sách thu hút cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cơ chế tuyển chọn cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản, bố trí đào tạo thực tiễn cơ sở để tạo nguồn cán bộ cấp trên”.

Ngay sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ Thành ủy quản lý, kết quả cho thấy có một số bất cập: Tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi ở mức thấp (5,32%),dưới 35 tuổi rất thấp (0,05%); tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia Thành ủy là 1,88% (không đạt so với mục tiêu của các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy). Ở cấp quận, huyện cán bộ chủ chốt từ 35 – 40 tuổi chỉ đạt 2,92% và không có cán bộ chủ chốt dưới 35 tuổi.

Trên cơ sở rà soát tổng thể cơ cấu, số lượng, chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng Đề án, sau nhiều lần bàn bạc, thảo luận, ngày 04/3/2021, đã thống nhất ban hành Kết luận số 09-KL/TU về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu chính:

– Cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện, cấp xã ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh; còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau: Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện: Là trưởng, phó phòng cấp sở ngành và tương đương, dưới 35 tuổi; được đào tạo bài bản; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương đương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 03 năm liền gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã: Là công chức dưới 30 tuổi; được đào tạo bài bản, bằng tốt nghiệp loại khá trở lên; có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 02 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Xử lý đồng bộ giữa tăng cường và bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ; gắn với lộ trình thực hiện đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; khuyến khích thực hiện bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Bảo đảm hài hòa về cơ cấu chuyên ngành đào tạo và cơ cấu 03 độ tuổi trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính ổn định, tính kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu ở những nơi có cán bộ được tăng cường, luân chuyển, điều động chịu trách nhiệm về giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp cán bộ phát huy năng lực.

– Về mục tiêu, trong năm 2021, phấn đấu từ 6-9 quận, huyện có cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) giữ chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch UBND quận, huyện; mỗi quận, huyện có 1-2 xã, phường, thị trấn có cán bộ lãnh đạo chủ chốt trẻ (dưới 30 tuổi).

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ – một trong số các cán bộ trẻ của thành phố vừa được Ban Thường vụ Thành ủy điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua rà soát tổng thể 2.599 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có 101 cán bộ lãnh đạo, quản lý dưới 35 tuổi. Từ 101 đồng chí tiếp tục được sàng lọc, rà soát kỹ lưỡng và trước mắt đã lựa chọn được 07 cán bộ trẻ có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như mục tiêu của Kết luận 09-KL/TU, được xác định là nguồn tăng cường, sắp xếp trong năm 2021. Để chuẩn bị nhân sự cho kỳ họp thứ nhất HĐND cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đã kết hợp bố trí cán bộ từ nguồn tại chỗ kết hợp tăng cường 04 cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện theo Kết luận 09-KL/TU, gồm 01 Phó Bí thư Quận ủy Hải An, 01 Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn, 01 Phó Bí thư Quận ủy Kiến An và 01 Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão; công tác bố trí sắp xếp sẽ được tiếp tục thực hiện vào các đợt tiếp theo.

Thông qua thực tiễn tại cơ sở là môi trường rèn luyện, đào tạo tốt nhất để cán bộ trẻ trưởng thành. Với cách làm minh bạch, bài bản, thống nhất, làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, trên cơ sở bảo đảm các quy định, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ; thành phố Hải Phòng hy vọng sẽ đào tạo được đội ngũ cán bộ qua cơ sở, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển của các địa phương và thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác