Print Thứ Hai, 10/06/2019 17:36

Năm 2018, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố xếp thứ 5/63; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố đạt 90,86%; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố vẫn duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó có nhiều nội dung nổi bật, đi đầu trong cả nước, tuy nhiên kết quả các Chỉ số nêu trên chưa tương xứng với những quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội của thành phố.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nói riêng; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, UBND thành phố xác định thực hiện công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện chỉ đạo. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND; Công văn số 1781/UBND-KSTTHC của UBND thành phố triển khai cải thiện công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn thành phố; căn cứ các kết quả phân tích, đánh giá, xếp hạng các Chỉ số của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2018 đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn tồn tại, hạn chế; các Sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 2019, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo xử lý, khắc phục 100% các tồn tại, hạn chế; tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố khắc phục, cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới; tham mưu sửa đổi Bộ Chỉ số chấm điểm CCHC năm 2019; nghiên cứu đề xuất việc triển khai đánh giá, chấm điểm thông qua phần mềm.

Văn phòng UBND thành phố nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay sau khi công bố đúng quy định; phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ nghiên cứu rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo trong tháng 6/2019 về phương án giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 và hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với từng Sở, ngành, UBND quận, huyện. Các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND thành phố các giải pháp nâng cao CCHC, giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp.  

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác