Print Thứ Năm, 16/04/2020 16:07 Gốc

Ngày 15/4/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, số tiền 179.479.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

– Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần, số tiền: 42.726.000.000 đồng.

– Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng ngoài mức trợ cấp thương xuyên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần, số tiền: 103.089.000.000 đồng.

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần, số tiền: 33.664.500.000 đồng.

* Nguồn kinh phí: (Có biểu chi tiết kèm theo).

– Nguồn cải cách tiền lương quận, huyện: 163.206.873.604 đồng.

– Nguồn cải cách tiền lương thành phố: 16.218.626.396 đồng.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng, không để thất thoát, trục lợi chính sách, tham nhũng tiêu cực, thực hiện khai theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 về ban hành Quy chế công khai tài chính; Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư; quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2.2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo nội dung và tiến độ thực hiện quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác