Print Thứ Bảy, 28/11/2020 09:41 Gốc

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 21/9/2020 về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính phủ số chủ yếu, trong đó tập trung phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước, tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ bảo đảm tích hợp, chia sẽ dữ liệu số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo thời gian thực; phát triển, hoàn thiện Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định; chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội và các doanh nghiệp.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính phủ số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác