Print Thứ Tư, 25/05/2022 09:50 Gốc

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2021 bao gồm:

– Ở Trung ương: 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại.

– Ở địa phương: 63 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương pháp đánh giá của Chỉ số cải cách hành chính tương tự với các năm trước, đó là kết hợp tự đánh giá của các bộ, các tỉnh với đánh giá thông qua điều tra xã hội học và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (dùng cho cấp tỉnh). Việc triển khai điều tra xã hội học năm 2021 được thực hiện với quy mô trên 79.600 phiếu, trong đó có hơn 49.600 phiếu khảo sát nhóm đối tượng công chức, lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương , số lượng phiếu khảo sát cao hơn 2.25 lần so với năm 2020 (khoảng 22.000 phiếu) và gần 30.000 phiếu khảo sát người dân, doanh nghiệp; ngoài ra, còn khảo sát đại diện một số hội, hiệp hội đánh giá kết quả CCHC của các bộ chủ quản. Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức.

1. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang Bộ

– Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 các bộ, cơ quan ngang bộ được phân loại gồm 03 nhóm điểm:

+ Kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, bao gồm 03 đơn vị: Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, bao gồm 13 đơn vị: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Kết quả Chỉ số CCHC dưới 80% có 01 đơn vị là Bộ Khoa học và Công nghệ với giá trị Chỉ số CCHC là 78.72%.

– Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2021 là 86.07%, giảm 1.49% so với năm 2020 (đạt 87.56%), tuy nhiên, xét trong 10 năm đánh giá thì kết quả Chỉ số CCHC tiếp tục duy trì xu hướng tăng, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2021 đã tăng cao hơn 10.69% so với năm 2012.

Theo thống kê, có 11/17 bộ, cơ quan đạt Chỉ số CCHC trên mức giá trị trung bình; 06/17 bộ, cơ quan có kết quả Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2020, tăng cao nhất là Bộ Nội vụ (+2.20%); trong số các bộ có kết quả Chỉ số CCHC giảm so với năm 2020, giảm nhiều nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ (-6.43%).

Theo đánh giá, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021, với kết quả đạt 91.90%; trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 thấp nhất, đạt 78.72%.

– Phân tích giá trị trung bình các chỉ số thành phần, cho thấy: 3/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2020, tăng cao nhất là Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN của bộ” (+1.58%); 4/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2020, giảm thấp nhất là Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức”.

+ Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” đạt 96.31%, cao hơn so với năm 2020 là 1.17% (năm 2020 đạt 95.14%); 06/17 bộ đạt 100% số điểm tại Chỉ số thành phần này (năm 2020 và 2019 có lần lượt 4 và 9 đơn vị đạt 100% điểm tại Chỉ số thành phần này).

+ Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ” đạt 81.35%, tăng cao hơn 1.58% so với năm 2020. Năm qua, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thể chế, các bộ, cơ quan đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng VBQPPL; trong theo dõi thi hành pháp luật, rà soát VBQPPL, trả lời kiến nghị, đề xuất của cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ, đặc biệt là đánh giá tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

+ Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” có giá trị trung bình là 85.96%, giảm 3.76% so với năm 2020; 10/17 bộ đạt tỷ lệ điểm đánh giá chưa cao về thực hiện công tác kiểm soát quy định TTHC; 06/17 bộ chưa đạt điểm tối đa về công tác tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Bên cạnh đó, tỷ lệ điểm đánh giá của Tiêu chí “Tác động của cải cách đến chất lượng quy định TTHC” chỉ đạt 70.12%, giảm 6.07% so với năm 2020 (đạt 76.19%).9

+ Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính” giảm 1.4%, từ 82.58% của năm 2020 xuống còn 81.18% năm 2021; chỉ có 9/17 bộ đạt tỷ lệ điểm tối đa tại Tiêu chí “Thực hiện quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy”; tỷ lệ điểm đánh giá tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính chỉ đạt 69.61%, thấp hơn 8.71% so với năm 2020.

+ Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức” giảm 4.4%, từ 89.51% của năm 2020 xuống còn 85.11% của
năm 2021; 08/17 bộ không đạt tỷ lệ điểm số tối đa tại Tiêu chí “Đánh giá phân loại công chức, viên chức”; 02 bộ không đạt điểm tối đa tại Tiêu chí “Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị thuộc bộ”. Giá trị trung bình của 02 tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” và “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của bộ” đều giảm so với năm 2020, với giá trị giảm lần lượt là 7.48% và 6.18%.

+ Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công” có giá trị trung bình giảm 3.02%, từ 87.96% năm 2020 giảm xuống còn 84.94% năm 2021; chỉ có 01 bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm tại Tiêu chí “Tổ chức thực hiện công tác tài chính-ngân sách”; 09/17 bộ không đạt tỷ lệ 100% số điểm tại Tiêu chí “Công tác quản lý, sử dụng tài sản công”. Giá trị trung bình của Tiêu chí “Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công” giảm 9.33% so với năm 2020 (đạt 90.33%).

+ Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính” có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2020 với giá trị tăng 0.29% (từ 90.54% của năm 2020, tăng lên 90.83% năm 2021). Đây cũng là Chỉ số thành phần có giá trị tăng đều qua các năm trong cả giai đoạn 2016-2021. Các bộ tiếp tục đạt tỷ lệ điểm số cao tại Tiêu chí “Cung cấp DVCTT” với 13/17 bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm của tiêu chí và “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI” với 16/17 bộ đạt tỷ lệ điểm số tối đa. Giá trị trung bình của Tiêu chí “Ứng dụng công nghệ thông tin của bộ” đạt 95.01%, tăng 6.54% so với năm 2020.

2. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố:

– Kết quả Chỉ số CCHC 2021 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm như sau:

+ Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 03 tỉnh, thành phố.

+ Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% – dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành phố.

+ Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% – dưới 80%, gồm 01 tỉnh, thành phố.

– Năm 2021, Chỉ số CCHC 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay, đạt 86.37%, cao hơn 2.65% so với năm 2020 (đạt 83.72%) và có năm thứ 3 liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%; 40/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số CCHC cao hơn mức giá trị trung bình; 62 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, nhiều hơn các năm 2020 và 2019 lần lượt là 4 và 18 đơn vị. Khoảng cách chênh lệch kết quả Chỉ số giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì xu hướng giảm so với 5 năm gần đây, năm 2021 khoảng cách này là 11.83%, giảm 5.96% so với năm 2020 (17.79%). Theo thống kê, năm 2021, có 60 tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số CCHC tăng cao hơn so với năm 2020; tăng cao nhất là tỉnh Quảng Ngãi (+13.20%), tăng thấp nhất là Đồng Tháp (+0.03%). Ngoài ra, vẫn còn 03 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC giảm nhẹ so với năm 2020 là Đồng Nai (-0.49%), Tiền Giang (-0.51%) và Hà Nam (-1.94%).

Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số CCHC năm 2021.

– Theo kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021: Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số CCHC năm 2021, với kết quả đạt 91.80%, cao hơn 0.66% so với đơn vị xếp vị trí thứ 2 là Quảng Ninh (đạt 91.14%). Thành phố Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng trong tốp 5 địa phương dẫn đầu sau 2 năm vắng bóng ở nhóm này, năm 2021 đạt 90.25% xếp vị trí thứ 3/63; trong khi đó, Vĩnh Phúc cũng có lần đầu tiên lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu, với kết quả năm 2021 đạt 89.28%, xếp vị trí thứ 5/63. Ngoài ra, Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì được thành tích cao trên bảng xếp hạng, với kết quả Chỉ số CCHC đạt 89.32%, xếp vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021 là tỉnh Kiên Giang, đạt 79.97% và là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Kiên Giang nằm trong nhóm 5 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất cả nước (năm 2020, đạt 77.91%, xếp vị trí thứ 61/63).

– So sánh giá trị trung bình Chỉ số CCHC giữa các vùng kinh tế: Năm 2021, tất cả 6 vùng kinh tế đều có giá trị trung bình Chỉ số CCHC tăng cao hơn
so với năm 2020 và đều đạt giá trị trên 80%. Khu vực Đồng bằng sông Hồng có giá trị trung bình Chỉ số CCHC cao nhất so với các khu vực còn lại, đạt 87.58%. Xếp vị trí thứ 2 trong số các vùng kinh tế là khu vực Trung du – Miền núi phía Bắc, đạt 87.04%. Tiếp theo là khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đứng ở vị trí thứ 3, với kết quả đạt 86.45%, cao hơn 4.16% so với năm 2020 và cũng là khu vực có sự tăng trưởng cao nhất trong số 6 khu vực kinh tế. Xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là khu vực Đông Nam Bộ, đạt 86.06% và Tây Nguyên, đạt 85.63%; kết quả đánh giá cũng chỉ ra, Đông Nam Bộ là khu vực có giá trị tăng trưởng thấp nhất trong số 6 khu vực kinh tế, chỉ tăng 1.12% so với năm 2020. Khu vực Tây Nam Bộ có giá trị trung bình Chỉ số CCHC thấp nhất, đạt 84.96%; đây cũng là khu vực có nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 ở nước ta.

– Phân tích các chỉ số thành phần, cho thấy: Giá trị trung bình của các chỉ số thành phần tiếp tục thể hiện sự cải thiện tích cực trong năm 2021; 8/8 chỉ số thành phần đều có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2020; 7/8 chỉ số thành phần tăng trưởng liên tiếp trong 4 năm gần nhất, từ năm 2018-2021; số lượng chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình trên 80% tiếp tục tăng cao, với năm 2021 là 7/8 chỉ số, trong khi đó, năm 2020 có 6/8 chỉ số và năm 2019 có 5/8 chỉ số.

+ Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” tiếp tục đạt giá trị trung bình cao nhất trong 8 chỉ số thành phần, với kết quả là 95.15%. Xếp thứ 2 là Chỉ số thành phần ”Công tác chỉ đạo điều hành CCHC“, đạt 92.34%, cao hơn 2.63% so với năm 2020.

+ Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính” tiếp tục có sự cải thiện mạnh mẽ cả về điểm số và thứ hạng; năm 2021 Chỉ số thành phần này đạt
89.19%, cao hơn 4.04% so với năm 2020, xếp vị trí thứ 3/8 chỉ số thành phần.

Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của tỉnh” tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng bền vững, năm 2021 đạt giá trị trung bình là 89.14%, cao hơn 1.32% so với năm 2020, xếp vị trí thứ 4/8 chỉ số thành phần. Đứng ở vị trí thứ 5 là Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính“, đạt giá trị trung bình 86.28%, cao hơn 1.87% so với năm 2020. Chỉ số thành phần “Xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC” đạt giá trị trung bình là 85.32%, xếp vị trí thứ 6/8 chỉ số thành phần.

+ Tiếp tục duy trì xếp hạng ở vị trí thứ 7 là Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công”, đạt 81.63%, cao hơn 3.29% so với năm 2020; đây là cũng là lần đầu tiên Chỉ số thành phần này đạt giá trị trung bình trên 80% kể từ năm 2016.

+ Chỉ số thành phần “Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh“ có giá trị trung bình đạt 75.92%, là năm thứ 2 liên tiếp đứng cuối bảng xếp hạng của 8 chỉ số thành phần đánh giá.

Nhìn chung, kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp ở địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, năm 2021, những nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điểm, xếp hạng Chỉ số CCHC của một số địa phương, nhất là những tỉnh, thành phố hay khu vực kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, phải thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội trong thời gian dài, dẫn đến việc thực hiện một số nhiệm vụ CCHC và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương, khu vực này bị gián đoạn, kết quả hoàn thành thấp hơn so với các địa phương, vùng kinh tế bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn. Do đó, kết quả điểm và xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021 cũng cho thấy có sự phân hóa khá rõ giữa các chỉ số thành phần; giữa các tỉnh, thành phố và giữa các khu vực kinh tế. Lĩnh vực nào hoặc địa phương, khu vực nào chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 thì thường có kết quả Chỉ số CCHC thấp hơn so với phần còn lại.

Trong 10 năm qua, Chỉ số CCHC luôn được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, điều hành triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thông qua Chỉ số CCHC, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo. Các bộ, ngành, địa phương luôn coi việc triển khai đo lường đánh giá Chỉ số cải cách hành chính là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kết quả đánh giá giúp xác định rõ tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ và của tổ chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Chỉ số cải cách hành chính cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra những áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách.

Thông tin đầy đủ được cung cấp chính thức tại Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 (PAR INDEX 2021) ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được đăng tải trên website: www.caicachhanhchinh.gov.vn; www.moha.gov.vn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân Chỉ số CCHC năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác