Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:39

(Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2017)

Trước hết, Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao và nhất trí với báo cáo kết quả công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Chúng tôi thấy rằng, năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng có những chuyển biến mới, với nhiều đổi mới mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng tích cực, sâu rộng trong xã hội, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước. Từ tình hình chung của cả nước và thành phố Hải Phòng, tôi xin được tham gia một số ý kiến, cụ thể:

Thứ nhất: Chúng tôi đánh giá rất cao những đổi mới rất rõ nét trong phương pháp chỉ đạo của Ban tổ chức Trung ương. Ban tổ chức Trung ương chuyển mạng tác phong làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, hòa nhập với thực tiễn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn của địa phương. Việc tổ chức giao ban trực tuyến hằng tháng giữa Ban Tổ chức Trung ương với các địa phương là một hoạt động rất mới, giúp Ban nắm chắc các diễn biến nảy sinh từ tình hình thực tiễn, qua đó góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho địa phương, bảo đảm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo đúng định hướng và quy định của Trung ương, Bộ Chính trị.

Thứ hai: Năm 2017, Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành xây dựng nhiều đề án quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật nhất, dành nhiều công sức nhất là việc khảo sát thực tế, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao, ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Nội dung Nghị quyết là một bước đột phá về xây dựng, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của Đảng ta, không chỉ nhằm làm tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Một nét mới nữa là, ngay sau khi có Nghị quyết số 18, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kịp thời với Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW để các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện. Nội dung Kế hoạch số 07 rất thiết thực, rất khoa học và cụ thể, giúp các tỉnh ủy, thành ủy xác định được những việc cần làm ngay, những việc cần có lộ trình, những việc cần chờ quy định hướng dẫn mới.

Tại thành phố Hải Phòng, trên cơ sở Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hải Phòng ban hành Chương trình kế hoạch hành động của Thành ủy. Ngày 15-1-2018, tổ chức Hội nghị cán bộ toàn thành phố, mở rộng đến cấp xã, phường để quán triệt Nghị quyết của Trung ương, với hơn 1.000 đồng chí tham dự.

Qua Hội nghị cán bộ thành phố cho thấy, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 rõ nội dung, sâu sắc, rõ cách làm, rõ lộ trình, rõ người thực hiện, tạo được sự đồng thuận cao tại địa phương.

Thứ ba: Thành phố Hải Phòng đánh giá cao tính chủ động trong việc ban hành quy định để khắc phục những tồn tạo, khiếm khuyết trong quy trình công tác cán bộ lâu nay, được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 chỉ ra. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện thí điểm bổ nhiệm cán bộ theo quy trình 5 bước thay cho quy trình bổ nhiệm cán bộ 3 bước trước đây, trong đó thành phố Hải Phòng là địa phương được thí điểm. Trên cơ sở thực hiện thí điểm thành công tại một số địa phương, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về thực hiện công tác cán bộ theo quy trình mới, 5 bước. Đây cùng là một bước đột phá trong công tác cán bộ của Đảng ta. Quy trình mới bảo đảm khắc phục được những hạn chế, giúp việc lựa chọn cán bộ để bổ nhiệm được dân chủ hơn, khách quan hơn, khoa học hơn, ngăn chặn việc chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Từ thực tiễn thành phố Hải Phòng, trong 2 năm thực hiện quy trình 5 bước, thành phố kiện toàn, bổ nhiệm mới 109 chức danh (chiếm 30% tổng số cán bộ diện Thành ủy quản lý), trong đó có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố, 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, một số giám đốc các sở, ngành; bí thư đảng bộ các quận, huyện. Qua kết quả bổ nhiệm cán bộ theo quy trình Kết luận 12 của Bộ Chính trị cho thấy chất lượng là khác biệt rất rõ nét so với trước. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn đều bảo đảm xứng đáng, đúng người, đúng việc, được tín nhiệm thật sự, giúp nội bộ ngày càng đoàn kết. Chúng tôi cho rằng, đây chính là nguyên nhân chủ yếu giúp kinh tế-xã hội Hải Phòng phát triển đột phá mạnh mẽ: Năm 2017, GDP tăng 14,01%; tổng thu ngân sách 72.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.000 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2016.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, tôi hoàn toàn đồng tình với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong báo cáo. Từ thực tiễn của địa phương, thành phố Hải Phòng phản ánh, kiến nghị một số nội dung sau:

Một là: Việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 rất quan trọng, sẽ góp phần làm chuyển biến căn bản, toàn diện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo ra động lực mới cho sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước.  Song, đây là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm, tiếp tục cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện, điển hình là: cần sửa đổi thống nhất cơ chế chính sách tiền lương, phụ cấp để sau khi sáp nhập công chức khối Đảng và công chức khối chính quyền có cùng mức phụ cấp như nhau (hiện nay, công chức khối Đảng có phụ cấp 30%, công chức khối chính quyền không có phụ cấp). Việc sửa đổi một số quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số quy chế để hợp nhất các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18 cũng cần có kế hoạch cụ thể để sớm triển khai,để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.

Hai là: Hiện nay, thực hiện theo quy định của Trung ương, mỗi sở, ngành đơn vị được bố trí 3 cấp phó. Tuy nhiên, quy mô, tính chất, nhiệm vụ, khối lượng công việc của các đơn vị khác nhau. Vì vậy, có sở, ngành bố trí 3 cấp phó vẫn không đủ để giải quyết công việc, trong khi có sở, ngành không cần thiết đến 3 cấp phó. Vì vậy, đề nghị Trung ương ban hành quy định khung số lượng cấp phó các sở, ngành, đơn vị, trên cơ sở tổng số cấp phó được giao, phân cấp cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quyết định số lượng cấp phó của mỗi cơ quan, đơn vị cụ thể, nhưng không vượt tổng số cấp phó theo khung quy định để thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ba là: Đề nghị Trung ương giao các địa phương thẩm quyền quyết định biên chế hành chính theo Đề an vị trí việc làm được Trung ương phê duyệt, bảo đảm lộ trình tinh giảm biên chế, cho phép các địa phương được thực hiện cơ chế giao khoán biên chế, khoán quỹ lương cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc nhằm khuyến khích các đơn vị tiết giảm biên chế, tăng thu nhập cho công chức, viên chức.

Báo Hải Phòng 19/01/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng làm tốt công tác cán bộ, góp phần quan trọng đưa địa phương phát triển đột phá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác