Print Thứ Năm, 21/03/2019 09:31

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 315 kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố.

Với chức năng hiện hành, Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động và chế độ làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng, trong đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của thành phố về phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội; giúp UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, báo cáo UBND thành phố.

Hiệp Lê

Nguồn. Báo Du lịch

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác