Print Thứ Năm, 19/12/2019 17:16 Gốc

Thực hiện Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về Công khai ngân sách nhà nước, Khoản 1 Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Điều 9 Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, ngày 03/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Báo cáo số 389/BC-UBND gửi Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2020 đến 2022.

Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2020 đến 2022

XEM toàn văn Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 03/12/2019.

Căn cứ các quy định pháp luật, hướng dẫn về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Sau khi tổng hợp kết quả ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 của các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố (Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 03/12/2019) xem xét, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố gửi HĐND thành phố v/v quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

XEM toàn văn Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 03/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Công khai Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác