Print Thứ Bảy, 04/04/2020 21:49 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2020 là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng cường, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an ninh xã hội; quyết định thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình về THTK, CLP của Chính phủ và thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu; thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2020 được giao; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kiên quyết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2020 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, THTK, CLP phải thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 915-QD-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác