Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:26

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị.

Theo Quyết định, tổng thu ngân sách trên địa bàn: 69.306.193 triệu đồng. Bao gồm: thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 40.300.000 triệu đồng; thu nội địa và khác: 29.006.193 triệu đồng, trong đó thu nội địa: 26.365.000 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương: 23.530.347 triệu đồng.

Căn cứ vào dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt mức dự toán giao. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2019 được giao các cấp, các ngành, các đơn vị lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để kiểm tra theo quy định. Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên… đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Đồng thời nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

haiphong.gov.vn 12/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019  cho các cấp, ngành, đơn vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác