Print Chủ Nhật, 24/05/2020 18:19 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 197-KH/ĐUCA ngày 17/4/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 trong CAND, Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch số 5289 về việc tham gia giải như sau, Báo An ninh Hải Phòng trân trọng thông tin đến bạn đọc.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao hơn nữa nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

2. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy dân chủ và đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng; góp phần tuyên truyền thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP Hải Phòng lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII, đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng.

3. Thông qua Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng trong CAND.

4. Công an các đơn vị, địa phương, Báo An ninh Hải Phòng, Chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố cần chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các Công an các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn tồn tại. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI

Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiện đang công tác và đã nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí của Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố Hải Phòng có tác phẩm báo chí phù hợp với quy chế của Giải đều có quyền tham dự.

III. NỘI DUNG

1. Tên giải thưởng: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

2. Đơn vị chủ trì tổ chức giải: Ban Tổ chức Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Thể lệ:


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

– Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.

– Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

– Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

– Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 góp phần tuyên truyền thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức – cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Yêu cầu

– Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

– Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

– Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 có chất lượng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

NỘI DUNG

1. Tên giải thưởng

Tiếp tục sử dụng tên giải thưởng là: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng).

2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải:

Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

3. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… với những trọng tâm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền về những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc. Để vinh danh các nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân Lễ trao Giải Búa liềm vàng hằng năm, Ban Tổ chức Giải lựa chọn 1 nhà báo tiêu biểu và 1 hoặc một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh.

4. Đối tượng tham dự giải

– Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

– Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

– Các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

– Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

5. Thời gian tác phẩm dự giải

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2019 đến 31-10-2020. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2020 (theo dấu bưu điện).

6. Số lượng giải thưởng:

Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo.

Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh 1 hoặc một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

7. Giá trị giải thưởng

Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

Giải A: 100.000.000đ

Giải B: 75.000.000đ

Giải C: 50.000.000đ

Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000,0đ.

Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ

Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

8. Hình thức khen thưởng

Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

+ Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao tặng phẩm của Ban Tổ chức Giải.

Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

9. Xét chọn sơ khảo

Vòng sơ khảo tiến hành từ giữa tháng 11 đến ngày 15-12-2020. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

10. Xét chọn chung khảo

Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 20-12-2020 đến ngày 10-01-2021. Dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải quyết định tác phẩm đoạt giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên đề khác theo cơ cấu giải thưởng. Cơ quan Thường trực Giải phối hợp Ban Thư ký Giải qua theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo sẽ chọn ra các cơ quan báo chí, hội nhà báo, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và Nhà báo tiêu biểu trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải xem xét quyết định khen thưởng.

11. Công bố và trao giải

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).


IV. QUY ĐỊNH VỀ DỰ GIẢI

1. Tác phẩm dự giải

– Tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trên các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

– Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm đúng với quy định Giải để tham dự.

– Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

– Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các Giải báo chí địa phương vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị tổ chức Giải.

* CATP không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.

2. Thời gian tác phẩm dự giải

– Thời gian gửi tác phẩm và nơi nhận tác phẩm: Công an các đơn vị, địa phương gửi tác phẩm tham dự về Báo An ninh Hải Phòng chậm nhất là ngày 01/9/2020 để tổ chức xét chọn tác phẩm có chất lượng đăng tải trên Báo An ninh Hải và tham dự Giải Búa liềm vàng. Gửi bằng văn bản về Báo An ninh Hải Phòng (Số 10 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) và bản email về địa chỉ Bientaptin@gmail.com.

3. Giải thưởng:

– Giải thưởng cấp Trung ương được quy định trong Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

– Giải thưởng trong CAND:

+ Ngoài giải thưởng của Trung ương, Bộ Công an sẽ tặng Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải Đặc Biệt, Giải A, B, C. Đồng thời, tặng 30 triệu đồng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt, 20 triệu đồng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải A; 15 triệu đồng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải B; 10 triệu đồng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải C và đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải khuyến khích tại Giải Búa liềm vàng.

+ Bộ Công an sẽ tặng Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo toàn quốc.

4. Về công bố và trao thưởng: Lễ công bố và trao thưởng Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Đảng. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

* Bộ Công an sẽ tổ chức tổng kết trao thưởng cho các tập thể, cá nhân trong CAND (có kế hoạch riêng).

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Báo An ninh Hải Phòng

– Tham mưu Đảng ủy CATP xây dựng Kế hoạch tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 trong CAND.

– Giao Báo An ninh Hải Phòng là đơn vị Thường trực, tham mưu giúp Đảng ủy CATP, Giám đốc CATP hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020; tổ chức xét, chọn các tác phẩm báo chí của lực lượng CATP có chất lượng tốt nhất, đúng thể lệ để đăng tải trên báo và gửi về Bộ Công an; đồng thời tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về Bộ (qua X03/Phòng 5) để tổng hợp chung theo quy định.

– Có 10 bài tham gia dự thi.

– Tiếp nhận các bài dự thi của Công an các đơn vị, địa phương; lựa chọn bài có chất lượng đăng tải trên Báo An ninh Hải Phòng và lựa chọn 10 bài dự thi  của các đơn vị thuộc CATP để tham gia dự thi.

2. Công an các đơn vị, địa phương

– Cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Đảng ủy CATP và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020 (được sao gửi kèm theo kế hoạch này) và phát động, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham dự Giải.

– Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Đảng uỷ CATP triển khai thực hiện; mỗi đơn vị có 01 tác phẩm có chất lượng tốt nhất, đúng thể lệ Giải và gửi về Báo An ninh Hải Phòng theo thời gian quy định; phối hợp với Báo An ninh Hải Phòng đăng tải các tác phẩm để tham dự Giải báo chí toàn quốc.

* Lưu ý: Đối với các tác phẩm thể loại truyền hình, phát thanh ngoài đĩa DVD hoặc USB ghi file tác phẩm (01 đĩa/USB chỉ được ghi 01 tác phẩm), đề nghị các đơn vị ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại, ngày đăng và gửi kèm kịch bản để tổ chức xét chọn.

– Phòng PX04, Phòng PX03, Phòng PV01 chủ động tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V – năm 2020 và Thể lệ của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành trên Báo An ninh Hải Phòng, Chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử CATP.

– Phòng PX03 phối hợp Báo An ninh Hải Phòng đề xuất Đảng ủy, Giám đốc CATP kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

– Phòng PH10 đảm bảo kinh phí công tác chấm, xét chọn các tác phẩm báo chí tham dự Giải; cấp kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V- năm 2020.

3. Cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị, một tiêu chí để bình xét thi đua năm 2020. Đơn vị không tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 trong CAND sẽ bị trừ điểm thi đua Quý IV năm 2020.

4. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Đảng ủy CATP (Qua Phòng PX04, đồng chí Trung tá Lê Trung Dũng, Trưởng ban Thư ký – Biên tập, Số điện thoại liên hệ: 0692785733, 0904248288)./.

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác