Print Thứ Năm, 03/02/2022 22:30 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu các Sở, ngành, các quận, huyện có biển tiếp tục đổi mới sáng tạo, tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ thị nêu rõ, sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; 01 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của thành phố, các Sở, ngành, địa phương đã nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình quốc tế , khu vực và các vấn đề kinh tế-xã hội trong nước có nhiều biến động khó lường, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung cũng như hoạt động của các ngành kinh tế biển thành phố nói riêng. Bên cạnh đó, tồn tại một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến quá trình triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW, Kế hoạch tổng thể còn chậm, điển hình như: hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển còn thiếu và chưa đồng bộ; cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển chưa được vận hành hiệu quả và thông suốt; nguồn lực về con người, tài chính, khoa học – công nghệ để hiện thực hóa các chủ trương, giải pháp, khâu đột phá còn hạn chế; đặc biệt, chưa có hệ thống chỉ tiêu thống kê các ngành kinh tế biển làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành của thành phố và các Sở, ngành…

Chỉ thị của UBND thành phố yêu cầu “lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích hình thành, phát triển các Công ty đầu tư trong các ngành kinh tế biển” (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong).

Tập trung đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế biển

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương có biển trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, cần lựa chọn, xác định các Dự án, Đề án cũng như những nhiệm vụ ưu tiên để tập trung đầu tư, tạo động lực thực sự cho phát triển bền vững kinh tế biển.

Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công-tư nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế biển nói chung, kết cấu hạ tầng biển và ven biển nói riêng. Tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện nhanh việc chuyển đổi số các ngành kinh tế biển. Các địa phương có biển vừa phát huy nội lực “tự lực, tự cường”, vừa tận dụng “ngoại lực” cho phát triển. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích hình thành, phát triển các Công ty đầu tư trong các ngành kinh tế biển, đặc biệt là 6 ngành kinh tế biển được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, đây là những ngành kinh tế trọng điểm, có tiềm năng lợi thế và còn dư địa lớn làm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội thành phố…Cùng với đó cần chỉ rõ các chính sách, quy định đang hạn chế nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế để kiến nghị HĐND, UBND thành phố để tháo gỡ.

Khắc phục hạn chế điều phối đa ngành

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của thành phố phải tăng cường vai trò chỉ đạo thống nhất liên ngành các nội dung liên quan, khắc phục hạn chế điều phối đa ngành trong phát triển bền vững kinh tế biển.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện lồng ghép nội dung quy hoạch không gian biển vào Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050…Các Sở, ngành chức năng thành phố chú trọng các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, nghiên cứu các công nghệ, giải pháp, kỹ thuật khai thác hợp lý gắn với bảo vệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển của thành phố; đề xuất quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu đô thị ven biển, khu đô thị sinh thái ven biển gắn với hình thành các trung tâm kinh tế biển; quy hoạch chi tiết hệ thống các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến trong cả nước và khu vực…

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Chỉ thị số 03/CT-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác