Print Thứ Tư, 09/09/2020 15:39 Gốc

Sở Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 130/KH-STTTT ngày 08/9/2020 về tuyên truyền thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 51-KL/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP; tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Quyết định số 628/QĐ-TTg và Kế hoạch số 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg đến các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị của thành phố, đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên và học sinh, sinh viên… và các văn bản khác có liên quan.

Đồng thời, tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những quy định mới của Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đến cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và Nhân dân thành phố, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; truyền thống nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các gia đình để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, ưu tiên đầu tư nguồn lực để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân thành phố, nhằm nâng cao nhận thức về “Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân”, “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”, gắn phát triển giáo dục và đào tạo với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 130-KH-STTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác