Print Thứ Hai, 12/09/2022 17:45 Gốc

Chiều 12/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) do đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố.

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tiếp và làm việc với Đoàn. Tham dự có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng cho biết: Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hải Phòng đã bám sát nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và của Ban đại diện HĐQT để chỉ đạo tới các Ban đại diện HĐQT NHCSXH các quận, huyện thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi.

Năm 2021, đã tham mưu cho Thành ủy ban hành văn bản số 1565-CV/VPTU ngày 09/9/2021về việc triển khai Kết luận 06-KL/TW; tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 24/11/2021 về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-LK/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chỉ đạo NHCSXH phối hợp với các Sở, ban ngành tham mưu cho thành phố quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay, năm 2021 đã bổ sung 51.081 triệu đồng đạt 102,2% kế hoạch trung ương giao, trong đó ngân sách các quận, huyện chuyển 7.320 triệu đồng. Đến 31/8/2022, đã bổ sung 67.101 triệu đồng, hoàn thành 111,8% kế hoạch năm, trong đó ngân sách các quận, huyện chuyển 7.780 triệu đồng. Theo đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn tính từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay tăng thêm 261.781 triệu đồng (+376% so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW), đưa tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đến nay đạt 336.986 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,6% tổng nguồn vốn cho vay (Trong đó: ngân sách thành phố 296.603 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 40.383 triệu đồng). Chỉ đạo NHCSXH thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố và của NHCSXH trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng đến giao dịch trước nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong hoạt động giao dịch tại trụ sở và tại Điểm giao dịch xã. Theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh, triển khai thực hiện ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch; đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, NHCSXH, nhất là đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Triển khai thực hiện rà soát đối tượng và giải ngân kịp thời, hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và số 33/2021/QĐ-TTg.

Tham mưu cho UBND thành phố kịp thời ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 11/3/2022 của UBND Hải phòng về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2022-2023; ban hành văn bản số 2116/UBND-KTĐT ngày 31/3/2022 về thực hiện chính sách cho vay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ. Chỉ đạo rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ. Triển khai rà soát cho vay đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. Thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu cho UBND thành phố, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Hàng năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phân công cụ thể đối với thành viên thực hiện kiểm tra địa bàn theo kế hoạch.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trong thời gian tới:

Tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng bám sát, nắm bắt và kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố, NHCSXH, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 phù hợp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời triển khai kịp thời các Chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn toàn thành phố. Rà soát đảm bảo cho vay đúng và không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, đồng thời không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách.

Thành viên Ban đại diện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 theo đúng kế hoạch đã được Trưởng ban phê duyệt; Chỉ đạo và giám sát Ban đại diện cấp quận, huyện thực hiện kiểm tra đúng và đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng.

Ban đại diện các quận, huyện tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH; đồng thời, quan tâm trích một phần ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn lực làm việc cho NHCSXH.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH nhấn mạnh: Ban đại diện HĐQT NHCSXH là mô hình hoạt động đặc thù nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thể hiện tính ưu việt của Đảng, Nhà nước. Thời gian vừa qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật; kịp thời củng cố, kiện toàn thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH khi có sự thay đổi. Qua kiểm tra, giám sát và nghe báo cáo, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố bám sát chương trình hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Trung ương; sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trân trọng cảm ơn Đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trong thời gian qua. Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu đóng góp của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn công tác, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn công tác trong thời gian tới.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác