Print Thứ Tư, 26/08/2020 17:33 Gốc

Ngày 25/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV ban hành Kết luận số 183-KL-TU về Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi xem xét đề xuất của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VXI Đảng bộ thành phố về việc bổ sung, điều chỉnh Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (tại Công văn số 1449-CV/TU-TBVK ngày 20/8/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kết luận:

Thống nhất xác định Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Phát triển“.

Các Tiểu ban Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, khánh tiết và chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Phương châm trên./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: “Đoàn kết – Trí tuệ – Bản lĩnh – Phát triển” là Phương châm Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác