Print Thứ Tư, 12/01/2022 13:53 Gốc

Sáng 12/1, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của Luật Quy hoạch, thể hiện tại các nội dung: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố. Phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030. Rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định/phê duyệt trên địa bàn thành phố. Rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thay thế trên địa bàn thành phố. Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch như: Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách về hoạt động quy hoạch theo quy định tại Điều 10 Luật Quy hoạch, nhất là cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; đề nghị xem xét giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, ban hành định mức liên quan đến các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, hoặc có hướng dẫn về việc áp dụng các định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc xây dựng quy hoạch tỉnh, tránh tình trạng mâu thuẫn, không phù hợp giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp quốc gia…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đánh giá Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc triển khai các quy định của Trung ương về công tác quy hoạch; với vai trò là cơ quan tham mưu đã tích cực, chủ động tham mưu cho thành phố về lĩnh vực này và đã triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và sẽ tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác