Print Thứ Sáu, 29/04/2022 17:21 Gốc

Sáng 29/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quanh cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của các Sở, giai đoạn 2016-2021, các Sở đã quán triệt tinh thần chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai từng nội dung nhiệm vụ cụ thể được giao, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước tại các Sở và đơn vị trực thuộc. Các Sở và đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công trong việc quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên nhằm tiết kiệm kinh phí trên cơ sở bảo đảm về định mức, tiêu chuẩn, đúng chế độ, quy định hiện hành. Đã hạn chế tối đa kinh phí phát sinh tăng thêm so với dự toán được duyệt.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc làm việc.
Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc làm việc.

Cùng với đó, các Sở đã quán triệt, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; qua đó nâng cao trách nhiệm của từng phòng, đừng đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt đề cao trách nhiệm các trưởng phòng, trưởng đơn vị, Giám đốc Sở. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra các quy định liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các mặt hoạt động. Kịp thời khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo tại cuộc làm việc.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các Sở cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư công; đề xuất các Bộ, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng tham mưu, tổng hợp về các nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xây dựng rõ các chỉ tiêu về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành mình; các cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục tham mưu, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm thực hành quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước hiệu quả; đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC để tránh các chi phí lãng phí liên quan…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ghi nhận sự chuẩn bị báo cáo của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải. Đồng thời đánh giá các Sở đã chủ động triển khai tuyên truyền, quán triệt và ban hành các văn bản, nội quy, quy chế giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên với mục tiêu quản lý nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đoàn giám sát tiếp thu đề xuất, kiến nghị của các Sở; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Sở bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát để tổng hợp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số sở, ngành
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác