Print Thứ Sáu, 08/03/2024 07:39 Gốc

Chiều 7/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại quận Lê Chân giai đoạn 2018 – 2023.

Quang cảnh buổi giám sát

Trong giai đoạn 2018-2023, quận Lê Chân đã tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND thành phố. UBND quận Lê Chân đã giảm được 4 đơn vị sự nghiệp (8,7%) và dự kiến tiếp tục sắp xếp, giảm đầu mối trong giai đoạn tiếp theo khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo quy định và cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của quận. Qua việc sắp xếp, tổ chức lại đã giảm đáng kể số lượng đơn vị, từ đó khắc phục được trình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Hiệu quả, vai trò của các ĐVSNCL sau sắp xếp, tổ chức lại đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Hoàng Linh báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: tại một số đơn vị sự nghiệp thiếu nhân lực so với yêu cầu, chưa đảm bảo định mức; việc chuyển đổi cơ chế tài chính, nâng dần mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập gặp nhiều khó khăn.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân phát biểu tại buổi giám sát

Thời gian tới, việc sắp xếp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận phải bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Vì vậy, quận Lê Chân đề ra 3 nhóm giải pháp về thể chế chính sách, nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện và nhóm giải pháp về nguồn lực nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn trong việc sắp xếp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận.

Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân đề nghị UBND quận tiếp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát sắp xếp lại bộ máy hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế tài chính, tăng quyền tự chủ, thúc đẩy xã hội hoá; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch.

Thái Bình

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 tại quận Lê Chân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác