Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:10

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2018. Kế hoạch nhằm mục đích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn thành phố về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố, qua đó phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; giúp các cơ quan quản lý hành chính nhà nước nắm được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp nâng cao năng lực, hiệu quả, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đo lường sự hài lòng là một trong những nội dung để đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, ngành, UBND quận, huyện.

Việc tiến hành đo lường phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, khách quan, công bằng và minh bạch; kết quả phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, phản ánh đúng chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; sử dụng các phương pháp điều tra, khảo sát, đo lường khoa học, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn; kết quả đo lường phải được công bố kịp thời, rộng rãi; sử dụng để phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và có các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước gồm: tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc với người dân, tổ chức; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả điều tra; trên cơ sở đó đề xuất UBND thành phố biện pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kết quả nhằm cải thiện chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức. Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp phối hợp, hỗ trợ với Sở Nội vụ trong triển khai điều tra đo lường sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của việc đo lường sự hài lòng.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 20/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác