Print Thứ Hai, 13/12/2021 20:43 Gốc

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành văn bản số 25-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nghiên cứu 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch số 87-KH/TU và những nhóm nội dung trọng tâm nêu trong Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, để xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú ý một số nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS; các hoạt động dự phòng, can thiệp giảm tác hại, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện điều trị Methadone; đồng thời chú ý việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống HIV/AIDS; đầu tư ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa, đảm bảo nguồn lực duy trì bền vững các hoạt động.

Về các hình thức tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng tuyên truyền thông qua 4 hình thức: một là, tổ chức tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên; đưa nội dung tuyên truyền trên bản tin, nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; hai là, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong thành phố; ba là, thông qua người nổi tiếng, người đứng đầu các khu dân cư, các chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, người nhiễm HIV, người thuộc nhóm có hành vi nguy cơ cao tham gia vào công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; bốn là, tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng và các đài phát thanh quận, huyện và cơ sở.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và Kế hoạch số 87-KH/TU phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị có ý nghĩa quyết định, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 25-HD/BTGTU

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Định hướng tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác