Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:27

Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý điều chỉnh thời kỳ quy hoạch Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng từ “đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” sang “đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được xây dựng cụ thể, chi tiết, bám sát Đề cương đã được UBND phê duyệt tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 và đáp ứng các nội dung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP. Dự án đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan. Tuy nhiên, hiện nay đã là thời điểm năm 2018, nếu thời kỳ quy hoạch chỉ đến năm 2020 theo như Quyết định phê duyệt đề cương thì thời kỳ quy hoạch chỉ tương đương với kế hoạch trung hạn. Mặt khác, trong nội dung quy hoạch hiện nay đã có nhiều nội dung định hướng đến 2025, thành phố đang triển khai rà soát điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do vậy việc điều chỉnh thời kỳ quy hoạch là phù hợp.

Dự án quy hoạch do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng lập, đơn vị tư vấn là Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải. Nhu cầu vốn đầu tư thực hiện quy hoạch thời kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo tính toán của dự án là 8.787 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn xã hội hóa. Theo dự báo khả quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của cả nước, thành phố nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng, bến thủy nội địa nói riêng cũng như các yếu tố tác động trong dự án thì nhu cầu đầu tư thực hiện quy hoạch nêu trên là có tính khả thi.

Trâm Bầu – Cổng TTĐT thành phố 08/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác