Print Thứ Hai, 06/04/2020 19:50 Gốc

Để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất trong việc phòng chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 2496/UBND-VX ngày 06/4/2020 về việc điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với người lao động trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và trong các Khu công nghiệp, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động ở tỉnh ngoài trước đây vẫn đi về trong ngày, nay xin lưu trú tại địa phương, gửi danh sách về Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên cơ sở xác nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết ngày 15/4/2020; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh; tạo điều kiện đối với người lao động đang tạm trú tại Hải Phòng tiếp tục được tạm trú trên địa bàn để phục vụ sản xuất.

Đối với người lao động trong các Cụm công nghiệp và tại các Cơ sở sản xuất ngoài Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và ngoài các Khu công nghiệp, giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên cơ sở xác nhận nhu cầu tạm trú và thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Những trường hợp cách ly tập trung thuộc diện phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 2449/UBND-VX ngày 04/4/2020 và Văn bản số 2455/UBND-VX ngày 05/4/2020, nay thành phố chi trả chi phí phục vụ cách ly tập trung theo quy định (người cách ly không phải trả tiền).

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác