Print Thứ Bảy, 23/04/2022 11:02 Gốc

Tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đã quyết nghị về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022.

Cụ thể như sau:

1. Dự án, công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và dự án, công trình thực hiện thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 trên địa bàn thành phố năm 2022:

Tổng số 25 dự án công trình. Trong đó:

a) Tổng diện tích đất lúa phải chuyển mục đích sử dụng của 13 dự án: 124,35ha;

b) Tổng diện tích rừng phòng hộ của 02 dự án: 22,33ha;

c) Tổng diện tích đất phải thu hồi: 357,56ha.

(Chi tiết theo Biểu 01 gửi kèm)

2. Danh mục dự án đầu tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: 04 dự án. (Chi tiết theo Biểu 01 gửi kèm).

3. Mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sau điều chỉnh, bổ sung: 8.385,25 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám nghìn ba trăm tám lăm phẩy hai mươi lăm tỷ đồng).

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chỉ triển khai thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất khi các công trình, dự án có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm các dự án sử dụng đất đúng mục đích và các quy định pháp luật liên quan, tránh làm thất thoát ngân sách nhà nước.

. Chịu trách nhiệm về hồ sơ, tính chính xác số liệu (vị trí, loại đất, quy mô) của các dự án.

. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

. Rà soát để kịp thời đưa ra khỏi danh sách những dự án không khả thi, dự án trên thực tế đã sử dụng đất lúa, đất rừng trước khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

. Lựa chọn, giao đất cho các chủ đầu tư bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh lãng phí đất đai, thất thoát ngân sách nhà nước.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/4/2022.

Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 1/7.
Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 2/7.
Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 3/7.
Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 4/7.
Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 5/7.
Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 6/7.
Biểu 01: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tr 7/7.
Biểu 02: Danh mục dự án phải điều chỉnh diện tích đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Tài liệu đính kèm: Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất; phải thu hồi đất và mức vốn NSNN dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác