Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 thành phố Hải Phòng. 

Kế hoạch được ban hành với mục đích quán triệt nội dung và thực hiện có hiệu quả Đề án số 9297/ĐA-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của thành phố Hải Phòng; xác định rõ những nội dung cụ thể để thực hiện Đề án, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị của thành phố; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021.

Theo Kế hoạch, đối với biên chế công chức hành chính sẽ cắt giảm biên chế theo lộ trình đến năm 2021, bảo đảm ít nhất 10% biến chế được giao so với năm 2015 theo từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở số công chức nghỉ hưu, thôi việc, thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đối với các cơ quan đơn vị không có đủ số lượng người nghỉ hưu, thôi việc và thực hiện chính sách tinh giản biên chế để cắt giảm đủ theo tỷ lệ quy định thì thực hiện cắt giảm trên cơ sở số biên chế đã giao nhưng chưa thực hiện hết để đảm bào thực hiện đủ tỷ lệ theo quy định. Như vậy, trong cả giai đoạn 2015-2021, thành phố sẽ thực hiện cắt giảm 338 người, đảm bảo theo đúng lộ trình mục tiêu cắt giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015.

Đối với số ngưởi làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập: Cắt giảm theo lộ trình đến năm 2021 ít nhất 10% biên chế được giao so với năm 2015 theo từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở số nghỉ hưu, thôi việc và thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Số cắt giảm biên chế do giảm 50% số nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và thực hiện chính sách tinh giản biên chế đưa vào Quỹ dự phòng của thành phố. Như vậy, trong cả giai đoạn 2015-2021, tổng cộng số người làm việc do ngân sách thành phố đảm bảo dự kiến tinh giản là 3.758 người, đảm bảo tỷ lệ ít nhất 10% so với số người làm việc được giao so với năm 2015. Đến năm 2021, số người làm việc do ngân sách nhà nước đảm bảo của thành phố tối đa là 33.819 người: 37.577 (số người làm việc giao năm 2015) – 3.758 người, tương ứng 10% tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thụôc UBND thành phố bảo đảm theo đúng tiến độ và nhiệm vụ đề ra. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND thành phố để gửi Bộ Nội vụ. Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, hướng dẫn thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước đến từng công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý hiểu và thực hiện theo quy định.

LHT – Cổng TTĐT thành phố 29/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đến năm 2021, cắt giảm ít nhất 10% số biên chế được giao so với năm 2015
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác