Print Thứ Sáu, 29/09/2023 07:35 Gốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo Thông tư áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Mục đích của công khai nhằm minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục và các thông tin khác có liên quan của cơ sở giáo dục để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động, người học, gia đình và xã hội biết và tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thông tin công khai bảo đảm đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, cập nhật, dễ hiểu, dễ tiếp cận, kịp thời, nhất quán với thông tin cập nhật trong cơ sở dữ liệu ngành.

Nội dung công khai thông tin chung và tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục gồm: Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên nước ngoài, nếu có); Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử và cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục; Mục tiêu, sứ mạng của cơ sở giáo dục; Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục; Thông tin người đại diện pháp luật của cơ sở giáo dục và thông tin người liên hệ, trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan của cơ sở giáo dục, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; điện thoại, địa chỉ thư điện tử để phục vụ trong công việc; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài)…

Công khai thu, chi tài chính

Dự thảo nêu rõ công khai tình hình tài chính của cơ sở giáo dục như sau:

Cơ sở giáo dục công lập công khai các số liệu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cơ sở giáo dục ngoài công lập công khai số liệu báo cáo tài chính hằng quý, năm và theo quy định của Luật Kế toán, quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công khai các khoản thu và mức thu đối với người học (bao gồm học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục.

Công khai tổng thu và cơ cấu các khoản thu trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo gồm: Ngân sách nhà nước; học phí, lệ phí từ người học; hợp tác, tài trợ từ bên ngoài; nguồn thu khác; hỗ trợ vốn đầu tư; kinh doanh và dịch vụ; hoạt động khác;

Tổng chi và cơ cấu các khoản chi trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo gồm: Chi cho nhân lực (các khoản chi cho thu nhập, phúc lợi, bảo hiểm); Chi cho người học (học bổng, các khoản hỗ trợ người học); Chi hoạt động chuyên môn; Chi đầu tư cơ sở vật chất (đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản).

Cách thức công khai

Cơ sở giáo dục thực hiện công bố công khai đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư này trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục. Nội dung công khai được sắp xếp khoa học theo chủ đề, được cập nhật trong năm; thuận lợi cho việc truy cập, sử dụng thông tin; phù hợp với quy định pháp luật liên quan và phù hợp với cấu trúc, định dạng của trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục mầm non chưa có cổng thông tin điện tử, thực hiện việc niêm yết các nội dung công bố công khai trên bảng tin của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các nội dung công khai phải được phổ biến tại cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tại cuộc họp đầu khóa học và đầu mỗi năm học đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác.

Thời điểm công khai

Cơ sở giáo dục công bố công khai nội dung theo quy định tại Thông tư này trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Trường hợp nội dung công khai có thay đổi hoặc đến ngày 30 tháng 6 hằng năm chưa có thông tin do nguyên nhân khách quan hoặc do quy định khác của pháp luật thì phải được cập nhật, bổ sung chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin hoặc từ ngày có thông tin chính thức.

Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là 5 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đề xuất về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác