Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:28

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 (thời kỳ 8/11/2017 – 15/10/2018) tiếp tục được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm và luôn xác định, coi trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện. Vì vậy hiệu quả công tác PCTN đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 thành phố theo kết quả tự chấm điểm đánh giá có tiến bộ chuyển biến hơn năm 2016 (năm 2016 đạt 64,61/100 điểm); điểm tự chấm theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 63/QĐ-TTCP ngày 26/2/2018 của Tổng Thanh tra Chinh phủ với số điểm 70,23/100 điểm. Kết quả kiểm tra của Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN năm 2018 đối với Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Thành ủy Hải Phòng đối với công tác phòng chống tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN tiếp tục được UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện; gắn tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN với việc phổ biến, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Toàn thành phố đã tổ chức 155 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN cho gần 7.500 lượt người, phát hành trên 5.500 tài liệu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra tại Bộ phận Một cửa UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên

Các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với Chủ đề năm 2018 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” và công tác cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng công khai trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, công tác cán bộ, các khoản đóng góp của nhân dân… Công khai các nội dung văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, các sở, ban, ngành và các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử. Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 261 đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả kiểm tra, cơ bản các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Các sở, ngành thành phố đã tổ chức ký thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại đơn vị, địa phương năm 2018 theo quy định của UBND thành phố. Toàn thành phố đã thực hiện kiểm tra 201 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Kết quả kiểm tra nhìn chung cán bộ các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố.

Công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng các sở, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện công khai hoá, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân và tổ chức đến liên hệ công tác. Thành phố cũng tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trên thành phố đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính đảm bảo công khai minh bạch về thời gian, lệ phí, quy trình, thủ tục.

Kết quả trong công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Toàn ngành đã tiến hành 92 cụộc thanh tra hành chính, 2.918 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 5.067 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 2.678 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 22,315 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 13,866 tỷ đồng, kiến nghị khác: 8,449 tỷ đồng, đã thu hồi: 9,897 tỷ đồng. 


Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố kiểm tra CCHC tại bộ phận Một cửa Thanh tra thành phố

Năm 2019, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN gắn với thực hiện có chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan chức năng thành phố tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, giải đáp, phổ biến các chính sách, pháp luật PCTN. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động hành chính các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn minh công sở; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phòng ngừa tham nhũng.

Thành phố cũng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của thủ trưởng cơ quan, tổ chức; đơn vị đối với công tác PCTN, lãng phí. Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách nhà nước. Tập trung các lĩnh vực: tài chính, thuế, hải quan; quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản nhà nước, mua sắm tài sản công, thanh tra diện rộng toàn thành phố về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố… Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về PCTN, lãng phí. Xử lý, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các cơ quan ngôn luận tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả của mình trong việc đấu tranh PCTN.

LHT – haiphong.gov.vn 11/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác