Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:56


Nâng cao năng lực hoạt động của các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước thành phố, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, các ngành.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện trong năm 2018. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được UBND thành phố giao là cơ quan chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, đề cương và dự toán đầu tư cho ứng dụng CNTT không phải lập dự án trong các cơ quan nhà nước theo quy định.

Phát triển hạ tầng – đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Năm 2018, thành phố tập trung nâng cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước, trang thiết bị CNTT và trang thiết bị tại Trung tâm dữ liệu thành phố. Qua đó nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống thông tin chuyên ngành của thành phố.

Thành phố tiếp tục triển khai xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp thành phố trong các cơ quan nhà nước. Đầu mối truy cập vào các hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành của thành phố sẽ là Cổng Thông tin nghiệp vụ thành phố.

Hệ thống Thư điện tử công vụ của thành phố cũng được nâng cấp trong năm 2018 nhằm phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử và trao đổi công việc trong mạng nội bộ. Đồng thời cấp và quản lý chữ ký số phục vụ các giao dịch điện tử trên môi trường mạng cho các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan Nhà nước thành phố.  

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT, an toàn thông tin mạng, kỹ năng ứng dụng và khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành; kỹ năng quản lý vận hành, khai thác hệ thống Chính quyền điện tử thành phố cũng được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện trong năm 2018.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Việc phát triển hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước hướng đến mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong năm 2018, thành phố sẽ triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, phát triển chức năng, của Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp tập trung các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng cho các tổ chức, cá nhân. Vận hành tốt hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố và các cổng thành phần của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội thành phố nhằm cung cấp thông tin hữu ích đến người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch.

UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, các quận huyện chủ động ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của ngành, địa phương mình trong đó phải ưu tiên tập trung triển khai các nhiệm vụ của thành phố,  phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ về CNTT.

 Quang Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác