Print Thứ Sáu, 23/04/2021 10:14 Gốc

Ngày 14/4/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 350-CV/BTGTW đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí về việc tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021. Cụ thể:

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy

Tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021 gắn với thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BTCTW về “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021” ngày 22/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021, bám sát kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021”; tạo sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan Hội Nhà báo, cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí. Phân công một cán bộ thường trực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện để có thông tin chỉ đạo chung, góp phần vào thành công của Giải.

Cơ quan chủ quản báo chí

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cùa Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đàng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở địa phương, đơn vị để phổ biến nhân rộng.

Động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí gửi tác phẩm dự thi, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đàng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Các cơ quan báo chí

Tích cực tham gia, hưởng ứng đẩy mạnh tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 trong bối cảnh năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. Tích cực khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII cùa Đảng.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”… Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việc tham gia Giải Búa liềm vàng cần bám sát tiêu chí trong Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tồ chức Trung ương về “Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021”./.

PV/Tạp chí Tổ chức Nhà nước

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác