Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:41


Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản về việc
tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ
bưu chính công ích.

Ảnh: Internet

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành, UBND
các quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện để nâng cao hiệu quả, chất
lượng  của dịch vụ này trong năm 2018. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức chủ trương của
Chính phủ trong công tác cải cách hành chính thể hiện qua việc tiếp nhận hồ sơ,
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ
chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. 

Tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử
của các sở, ngành, quận huyện niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành
chính. Phối hợp tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho nhân viên
bưu điện thoe thỏa thuận hợp tác.

Đề nghị Bưu điện Hải Phòng phối hợp các sở, ban, ngành thành phố,
UBND các quận, huyện tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên bưu chính về quy trình,
nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Giải
quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Các cơ quan
truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, người  người dân
sử dụng dịch vụ này qua hệ thống bưu điện thành phố.

Đ.T

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác