Print Thứ Tư, 01/09/2021 16:18 Gốc

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 31/8/2021.

Tại Văn bản, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể như sau:

Các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển TTKDTM tại Việt Nam, các Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về TTKDTM; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển TTKDTM vào các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, tổ chức triển khai các giải pháp thúc đẩy TTKDTM đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đăng ký trích nợ tự động thanh toán tiền điện, nước và thực hiện các dịch vụ TTKDTM (chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác). Tăng cường khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ TTKDTM để thanh toán các loại cước, phí định kỳ, thanh toán trong hoạt động thương mại điện tử; xây dựng triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ TTKDTM, thay đổi thói quen thanh toán.

Các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chỉ thị này khẩn trương tổ chức thực hiện việc TTKDTM; Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Hải Phòng chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/12/2021.

Tài liệu đính kèm: Chỉ thị số 20/CT-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác