Print Thứ Hai, 15/03/2021 11:30 Gốc

Nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân thành phố Hải Phòng trong thực hiện dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây gọi tắt là 2 Dự án), tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; cải cách thủ tục hành chính; Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tại Chỉ thị này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện 2 Dự án tại thành phố Hải Phòng. Để từ đó các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, giúp lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Dự án, nhất là việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan báo chí thành phố và UBND các cấp thực hiện.

Thực hiện các việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến Hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch…) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh, thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin công dân đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện.

Công dân phường Cát Dài, quận Lê Chân làm thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an. Tổ chức triển khai thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với tất cả công dân đủ 14 tuổi trở lên đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phấn đấu đến ngày 1/5/2021 cơ bản hoàn thiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân đủ tuổi trở lên trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND thành phố bố trí, hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung máy móc, trang thiết bị, phương tiện… cần thiết phục vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 Dự án, nhất là việc tổ chức cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng hỗ trợ lực lượng Công an trong thực hiện 2 Dự án.

UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, lực lựng vũ trang: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 2 Dự án; nhất là công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp với lực lượng Công an, đặc biệt là công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về 2 Dự án để tích cực hưởng ứng, chủ động cung cấp thông tin và đi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Quan tâm bố, trí, hỗ trợ kinh phí cho cơ quan công an cùng cấp mua sắm máy móc, trang thiết bị… đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 2 Dự án.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh thực hiện các Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác