Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:57

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2030 với các nội dung chính như sau:

Một là, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; đào tạo, cung cấp lao động có tay nghề cao cho các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển thành phố và đất nước; từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Hai là, đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp; mở rộng thực hiện cơ chế đào tạo nghề nghiệp theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời nghiên cứu đề xuất bổ sung hoặc áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo nghề nghiệp cho người lao động và hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp để phối hợp tổ chức đào tạo nghề nghiệp cho người lao động.

Ba là, đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng mối gắn kết bền vững giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và người học nghề.

Bốn là, đổi mới cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ về tài chính, tự chủ về chương trình, giáo dục đào tạo, nội dung, sản phẩm dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường.

Năm là, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, đẩy mạnh thực hiện mô hình đào tạo kép giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất vào nhà trường.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động kỹ thuật; huy động doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động để cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng…

V.H.N – haiphong.gov.vn 13/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác