Print Thứ Sáu, 02/04/2021 14:49 Gốc

Ngày 02/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 64/KH-STTTT về việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 và công tác bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng, chống rác thải nhựa. Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. Thông tin về hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh… Thông tin kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phòng trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phát động phong trào “Nói không với việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tổ chức tập huấn cho các Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; cán bộ cơ sở truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống rác thải nhựa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên mạng Internet.

5. Tổ chức Triển lãm ảnh báo chí tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

6. Tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về nâng cao nhận thức phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

7. Xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về tác hại và những ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra; đồng thời phân loại chát thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan truyền thông, báo chí phát huy vai trò trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố; đồng thời đảm bảo bám sát các nội dung Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 64-KH-STTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác