Print Thứ Ba, 03/03/2020 17:22 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 8/CT-TTG ngày 04/02/2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ.

Cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình.

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các hội viên. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đồng thời, yêu cầu chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương. Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Tiếp tục nhân rộng và duy trì các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình hoặc các mô hình khác về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1326-UBND-VH.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác