Print Thứ Ba, 07/01/2020 13:25 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 14/UBND-KSTTHC về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, đơn vị sự nghiệp công lập tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 11/10/2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP  ngày 16/8/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ, giải pháp khác có liên quan theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế, thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để bố trí nguồn cải cách tiền lương.

Đồng thời, người đứng đầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 14 UBND-KSTTHC

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác