Print Chủ Nhật, 15/03/2020 17:37 Gốc

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống thường xuyên trên môi trường mạng Internet, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin các trang mạng xã hội Facebook chính thức do các cơ quan, đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng.

Văn bản số 413/STTTT-TTBCXB ngày 9/3/2020 về việc tăng cường thông tin tuyên truyền trên mạng Internet gửi: Các sở, ban ngành thành phố; UBND các quận, huyện; Các cơ quan báo chí của thành phố; Cổng thông tin điện tử thành phố. Tải về nội dung Văn bản số 413/STTTT-TTBCXB .

Tính đến thời điểm 10 giờ ngày 20/3/2020, tại Hải Phòng có 35 trang mạng xã hội Facebook của các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

1.1. Cơ quan, đơn vị: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng.

Tên trang Facebook: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng.

User: @congtintuchaiphong

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/330147710967887

ID: 330147710967887.

Ngày hoạt động: 15/02/2019.

Fanpage: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng (Sở Thông tin và Truyền thông).

2. UBND quận Dương Kinh:

2.1. Cơ quan, đơn vị: Quận Đoàn Dương Kinh.

Tên trang Facebook: Quận Đoàn Dương Kinh.

User: @quandoanduongkinh.dk

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/415918952188414

ID: 415918952188414.

Ngày hoạt động: 9/4/2018.

Fanpage Quận Đoàn Dương Kinh.

3. UBND huyện Kiến Thụy:

3.1. Cơ quan, đơn vị: Huyện Đoàn Kiến Thuy.

Tên trang Facebook: Huyện Đoàn Kiến Thụy.

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100014500147741

ID: 100014500147741.

Ngày hoạt động: 9/02/2015.

Trang MXH: Huyện Đoàn Kiến Thụy.

3.2. Cơ quan, đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Thụy.

Tên trang Facebook: Hội PN Kiến Thụy.

User: @phunu.hoi.7393

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100024744910636

ID: 100024744910636.

Ngày hoạt động: 05/03/2018.

Trang MXH: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Thụy.

3.3. Cơ quan, đơn vị: Liên đoàn lao động huyện Kiến Thụy.

Tên trang Facebook: Công đoàn Kiến Thụy.

User: @congdoankienthuyhp

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/517150928778100

ID: 517150928778100.

Ngày hoạt động: 11/01/2019.

Fanpage: Liên đoàn lao động huyện Kiến Thụy.

3.4. Cơ quan, đơn vị: Trường THPT Kiến Thụy.

Tên trang Facebook: THPT Kiến Thụy Confessions.

User: @Kienthuyconfessions

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/156418324514827

ID: 156418324514827.

Ngày hoạt động: 25/02/2013.

Fanpage: Trường THPT Kiến Thụy.

3.5. Cơ quan, đơn vị: Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Tên trang Facebook: Trường Nguyễn Đức Cảnh.

User: @duccanhnguyenthpt

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100013124707760

ID: 100013124707760.

Ngày hoạt động: 10/8/2016.

Trang MXH: Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, huyện Kiến Thụy.

3.6. Cơ quan, đơn vị: Trường THPT Nguyễn Huệ.

Tên trang Facebook: Trường THPT Nguyễn Huệ.

User: @TruongThptNguyenHueHaiPhong

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/295447010559194

ID: 295447010559194.

Ngày hoạt động: 12/10/2012.

Fanpage: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kiến Thụy.

3.7. Cơ quan, đơn vị: Trường THPT Thụy Hương.

Tên trang Facebook: Trường THPT Thụy Hương.

User: @TruongTHPTThuyHuong

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/456239801095761

ID: 456239801095761.

Ngày hoạt động: 30/01/2013.

Fanpage: Trường THPT Thụy Hương, huyện Kiến Thụy.

3.8. Cơ quan, đơn vị: Đoàn Thanh niên Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kiến Thụy.

Tên trang Facebook: Đoàn Trung tâm GDNN – GDTX Kiến Thụy.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/262452591040076

ID: 262452591040076.

Ngày hoạt động: 28/11/2018.

Fanpage: Đoàn Thanh niên Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kiến Thụy.

4. UBND huyện Thủy Nguyên:

4.1. Cơ quan, đơn vị: Đài Phát thanh Thủy Nguyên.

Tên trang Facebook: Đài Phát thanh Thủy Nguyên – Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/239657766491000

ID: 239657766491000.

Ngày hoạt động: 24/01/2017.

Fanpage: Đài Phát thanh Thủy Nguyên.

5. Sở Du lịch:

5.1. Cơ quan, đơn vị: Sở Du lịch.

Tên trang Facebook: Du lịch Hải Phòng – Trải nghiệm và Khám phá.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/465696263868420

ID: 465696263868420.

Ngày hoạt động: 18/6/2018.

Fanpage: Sở Du lịch.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

6.1. Cơ quan, đơn vị: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Tên trang Facebook: Hpstic Hải Phòng.

User: @hpstic

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100010682408450

ID: 100010682408450.

Ngày hoạt động: 17/11/2015.

Trang MXH: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng – Sở Khoa học và Công nghệ.

6.2. Cơ quan, đơn vị: Sàn Giao dịch Công nghệ thiết bị Hải Phòng.

Tên trang Facebook: Mua bán thiết bị công nghệ.

Loại hình: Nhóm Công khai.

Liên kết: https://fb.com/443746529041132

ID: 443746529041132.

Ngày hoạt động: 5/4/2013.

Hội nhóm: Mua bán thiết bị công nghệ (Sàn Giao dịch Công nghệ thiết bị Hải Phòng – Sở KH&CN)

6.3. Cơ quan, đơn vị: Sàn Giao dịch Công nghệ thiết bị Hải Phòng.

Tên trang Facebook: Sàn Giao Dịch Hatex.

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100018386020544

ID: 100018386020544.

Ngày hoạt động: 21/6/2017.

Trang MXH: Sàn Giao Dịch Hatex (Sàn Giao dịch Công nghệ thiết bị Hải Phòng – Sở KH&CN).

6.4. Cơ quan, đơn vị: Trung tâm TĐC.

Tên trang Facebook: Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/218480331898629

ID: 218480331898629

Ngày hoạt động: 24/10/2016.

Fanpage: Trung tâm TĐC (Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Hải Phòng – Sở KH&CN).

7. Thành Đoàn Hải Phòng:

7.1. Cơ quan, đơn vị: Thành đoàn Hải Phòng.

Tên trang Facebook: Thành đoàn Hải Phòng.

User: @thanhdoanhaiphong

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/1471722143118346

ID: 1471722143118346.

Ngày hoạt động: 18/5/2015.

Fanpage: Thành đoàn Hải Phòng.

7.2. Cơ quan, đơn vị: Ban Thiếu nhi trường học Thành đoàn.

Tên trang Facebook: Hội Sinh viên Tp. Hải Phòng.

User: @HSV.HP2018

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/1111482832247721

ID: 1111482832247721.

Ngày hoạt động: 29/5/2016.

Fanpage: Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng.

7.3. Cơ quan, đơn vị: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn.

Tên trang Facebook: Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/703181669835215

ID: 703181669835215.

Ngày hoạt động: 31/8/2016.

Fanpage: Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng.

7.4. Cơ quan, đơn vị: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn.

Tên trang Facebook: Thanh niên Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/2084136765175741

ID: 2084136765175741.

Ngày hoạt động: 17/5/2018.

Fanpage: Thanh niên Hải Phòng.

8. Liên Đoàn lao động thành phố Hải Phòng:

8.1. Cơ quan, đơn vị: Liên Đoàn lao động thành phố Hải Phòng.

Tên trang Facebook: Công đoàn Hải Phòng.

User: @www.congdoanhaiphong.vn

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/907412842796973

ID: 907412842796973.

Ngày hoạt động: 21/8/2018.

Fanpage: Công đoàn Hải Phòng (Liên Đoàn lao động thành phố Hải Phòng).

9. UBND quận Lê Chân:

9.1. Cơ quan, đơn vị: UBND quận Lê Chân.

Tên trang Facebook: Quận Lê Chân thành phố Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/109169377108864

ID: 109169377108864.

Ngày hoạt động: 15/8/2019.

Fanpage: Quận Lê Chân thành phố Hải Phòng.

9.2. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường An Biên.

Tên trang Facebook: Phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

User: @UBNDAB

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/106824347549292

ID: 106824347549292.

Ngày hoạt động: 3/2/2020.

Fanpage: Phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

9.3. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Cát Dài.

Tên trang Facebook: Phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/103061161312513

ID: 103061161312513.

Ngày hoạt động: 4/3/2020.

Fanpage: Phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

9.4. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Đông Hải.

Tên trang Facebook: Phường Đông Hải.

User: @ubndphuongdonghai

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/100285074915069

ID: 100285074915069.

Ngày hoạt động: 25/2/2020.

Fanpage: Phường Đông Hải, quận Lê Chân.

9.5. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Hàng Kênh.

Tên trang Facebook: Phường Hàng Kênh.

User: @hangkenh.phuong

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100047451643541

ID: 100047451643541.

Ngày hoạt động: 24/2/2020.

Trang MXH: Phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.

9.6. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Hồ Nam.

Tên trang Facebook: Phường Hồ Nam.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/104343407715634

ID: 104343407715634.

Ngày hoạt động: 30/11/2019.

Fanpage: Phường Hồ Nam, quận Lê Chân.

9.7. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Lam Sơn.

Tên trang Facebook: Ubnd Phường Lam Sơn.

User: @phuonglamson.ubnd

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100048030412218

ID: 100048030412218.

Ngày hoạt động: 6/3/2020.

Trang MXH: Ubnd Phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

9.8. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Nghĩa Xá.

Tên trang Facebook: Phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Loại hình: Nhóm công khai.

Liên kết: https://fb.com/189854705410945

ID: 189854705410945.

Ngày hoạt động: 24/01/2020.

Nhóm Công khai: Phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

9.9. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Niệm Nghĩa.

Tên trang Facebook: Ubnd Phường Niệm Nghĩa.

User: @niemnghia.ubndphuong.9

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100047910014519

ID: 100047910014519.

Ngày hoạt động: 28/02/2020.

Trang MXH: Ubnd Phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân.

9.10. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Trại Cau.

Tên trang Facebook: Phường Trại Cau – Quận Lê Chân – Tp. Hải Phòng.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/106951217585266

ID: 106951217585266.

Ngày hoạt động: 5/3/2020.

Fanpgae: Phường Trại Cau – Quận Lê Chân – Tp. Hải Phòng.

9.11. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Trần Nguyên Hãn.

Tên trang Facebook: Phường Trần Nguyên Hãn.

User: @trannguyenhan.phuong.3

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100048376631068

ID: 100048376631068.

Ngày hoạt động: 4/3/2020.

Trang MXH: Phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

9.12. Cơ quan, đơn vị: UBND Phường Vĩnh Niệm.

Tên trang Facebook: UBND Phường Vĩnh Niệm.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/103958631214864

ID: 103958631214864.

Ngày hoạt động: 29/2/2020.

Fanpage: UBND Phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

10. UBND huyện Cát Hải:

10.1. Cơ quan, đơn vị: Đài Phát Thanh Cát Hải.

Tên trang Facebook: Đài Phát Thanh CátHải.

User: @trungtamvh.cathai

Loại hình: Trang cá nhân.

Liên kết: https://fb.com/100017698296168

ID: 100017698296168.

Ngày hoạt động: 01/6/2017.

Trang MXH: Đài Phát Thanh CátHải.

10.2. Cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải.

Tên trang Facebook: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải.

Loại hình: Fanpage.

Liên kết: https://fb.com/469815546696604

ID: 469815546696604.

Ngày hoạt động: 12/6/2017.

Fanpage: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách trang MXH Facebook chính thức do các cơ quan, đơn vị quản lý trên địa bàn TP. Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác