Print Thứ Sáu, 05/04/2024 12:30 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 5/4/2024 Quy định Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Về phạm vi điều chỉnh, Quyết định này quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong các lĩnh vực: Giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục-thể thao, môi trường;

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; dự án được cơ quan nhà nước có thấm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê đất khi hết thời hạn cho thuê đất;

Những nội dung khác liên quan đến chính sách khuyến khích xã hội hóa không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 và Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng: (1) Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này; (2) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (3) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa). (4) Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa, việc thực hiện các chính sách ưu đãi theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện được hưởng ưu đãi tiền thuê đất:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng mức miễn, giảm tiền thuê đất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

1. Thuộc danh mục lĩnh vực tại Phụ lục kèm theo và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có);

2. Có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa do cấp có thẩm quyền ban hành;

3. Được cấp có thẩm quyền cho thuê đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và mức miễn, giảm tiền thuê đất: Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

Quy định chuyển tiếp: Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa đã được hưởng.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác