Print Chủ Nhật, 07/05/2023 10:40 Gốc

Sáng 7/5, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2023. Tham dự có hơn 70 đảng viên mới của các công ty trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Quang cảnh Lễ khai giảng.
Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng truyền đạt tại Lớp bồi dưỡng.

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đảng viên mới tham gia Lớp bồi dưỡng.
Các đảng viên mới tham gia Lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng của Đảng; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó giúp các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác