Print Thứ Hai, 09/03/2020 08:35 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể nhằm mục đích đảm bảo thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND. Đồng thời yêu cầu việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng quy định Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND phải đảm bảo đúng đối tượng; đảm bảo kinh phí chi trả đầy đủ, kịp thời.

UBND thành phố yêu cầu các chính sách được thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật hiện hành. Với 4 bước thực hiện:

Bước 1: Tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội trong diện được hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND, trên cơ sở đó xây dựng dự toán kinh phí bổ sung trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bước 2: Ban hành Quyết định phê duyệt mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong diện được hưởng của Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Bước 3: Tổ chức cấp kinh phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND.

Bước 4: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND.

Ảnh minh họa: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

Hồ sơ, thủ tục đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước có hộ khẩu thường trú ở vùng núi, vùng hải đảo thuộc thành phố Hải Phòng được thực hiện như đối tượng người cao tuổi từ đủ 80 tuổi áp dụng như đối tượng người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp của Nhà nước theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngân sách thành phố bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện theo phân cấp ngân sách. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố, bố trí thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2025.

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu giúp UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các quận, huyện, các ngành chức năng, các đơn vị liên quan; phối hợp với các ngành chức năng và UBND quận, huyện đôn đốc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng thuộc phạm vi thực hiện của Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND và Kế hoạch này trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND và Kế hoạch của UBND thành phố; hàng năm báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, quản lý nguồn chi và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành; kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND và Kế hoạch của UBND thành phố.

UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 53/2019/NQ- HĐND và Kế hoạch này trên địa bàn quản lý. Các cơ sở trợ giúp xã hội hàng năm lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện theo mức chuẩn trợ giúp xã hội tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện chế độ chính sách và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố, Hội Người mù thành phố, các đoàn thể thành phố, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND và Kế hoạch này. Phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên, đoàn viên tham gia hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách của thành phố đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết cụ thể.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác