Print Thứ Tư, 07/04/2021 10:35 Gốc

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cập nhật và cung cấp thông tin trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử từ thành phố đến cơ sở; kịp thời cung cấp thông tin báo chí về cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố vừa có Công văn số 34/UBBC-TCTTT ngày 30/3/2021 về việc cung cấp thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban bầu cử các quận, huyện tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, cổ động về bầu cử theo Kế hoạch số 08/KH-UBBC ngày 09/02/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về thông tin, tuyên truyền, vận động Cuộc bầu cử; Công văn số 624/SVHTT-QLVH ngày 25/3/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn trang trí, khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan về cuộc bầu cử. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên cung cấp thông tin kết quả triển khai thực hiện cuộc bầu cử của cơ quan, đơn vị, địa phương về Sở Thông tin và Truyền thông. Tổ Công tác tuyên truyền về bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố theo quy định để đăng tải trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền về bầu cử của thành phố. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin báo chí về cuộc bầu cử theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử đã được giao; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trang trí khánh tiết, công tác cổ động cho cuộc bầu cử tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ, chính xác các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác bầu cử theo quy định. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban bầu cử các quận, huyện để cập nhật thông tin và quản lý chặt chẽ nội dung trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền về bầu cử của thành phố theo quy định. Đồng thời, là đầu mối đón tiếp, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và báo chí trên địa bàn thành phố có nhu cầu thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử của thành phố. Phối hợp với các cơ quan, địa phương để thực hiện việc cung cấp thông tin về bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố; dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo Ủy ban bầu cử thành phố xem xét, quyết định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cung cấp thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác