Print Thứ Ba, 05/01/2021 11:26 Gốc

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/04/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra thành phố, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 15/12/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Trong năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng sẽ triển khai 03 cuộc thanh tra đối với 02 doanh nghiệp viễn thông (Viễn thông Hải Phòng, Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone), 01 cơ quan báo chí (Tạp chí Cửa Biển), 70 cuộc kiểm tra đối với 70 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với 23 cơ quan nhà nước (quận, huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị trực thuộc).

Trong quá trình triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Thanh tra Sở là đơn vị được giao chủ trì sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 14/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tránh trùng lặp, chồng chéo và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố có chức năng thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần giảm phiền hà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng công khai Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Toàn văn Quyết định số 288/QĐ-STTTT; Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác