Print Thứ Sáu, 15/07/2022 15:50 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thủy Nguyên.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thủy Nguyên với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 50 dự án, công trình/1.648,31ha đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình; cụ thể:

. Kế hoạch sử dụng đất (Biểu số 01);

. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (Biểu số 02);

. Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03);

. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu số 04);

. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 (Biểu số 05).

Tài liệu đính kèm:

(1) Quyết định số 1746/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác