Print Thứ Hai, 25/01/2021 17:49 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng. Cụ thể, công bố công khai cân đối ngân sách địa phương; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện; dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi; dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực; dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức; dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực; tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách cấp huyện; dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách cấp huyện; dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện.

Xem số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng tại Văn bản đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác