Print Thứ Tư, 15/02/2023 15:20 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Theo đó, có 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: 02 thủ tục thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh); 06 thủ tục thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (cấp giấy phép hoạt động in; cấp lại giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in; cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm).

Về thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, có 02 thủ tục cấp thành phố (đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu) và 02 thủ tục cấp huyện (khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy).

UBND giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tài liệu chi tiết đính kèm: Quyết định số 357/QĐ/UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác