Print Thứ Tư, 13/04/2022 16:46 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 25/3/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, có 04 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và 04 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường, cấp lại giấy phép môi trường. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã có 01 thủ tục mới ban hành là tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

Đối với danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường ở lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý gồm các thủ tục: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Đối với danh mục thủ tục hành chính thay thế, có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố ở lĩnh vực môi trường gồm các thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP).

Đối với danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố là thủ tục chấp thuận về môi trường (trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án). Có 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm các thủ tục: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Đăng ký xác nhận/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện là thủ tục Đăng ký xác nhận/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 885-QD-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố, cập nhật thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường và đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác