Print Thứ Tư, 13/04/2022 16:54

Ngày 05/4, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, có 125 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình được công bố tại Quyết định này. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố gồm 28 thủ tục, trong đó lĩnh vực văn hóa là 19 thủ tục, lĩnh vực gia đình là 6 thủ tục, lĩnh vực thể dục thể thao là 3 thủ tục.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao gồm 72 lĩnh vực: lĩnh vực văn hóa 34 thủ tục, lĩnh vực gia đình 6 thủ tục, lĩnh vực thể dục thể thao 32 thủ tục.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có 18 thủ tục, gồm lĩnh vực văn hóa 12 thủ tục và lĩnh vực gia đình 6 thủ tục.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã có 7 thủ tục, bao gồm lĩnh vực văn hóa, gia đình 6 thủ tục và 01 thủ tục thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 1053/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công bố 125 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác