Print Thứ Hai, 25/02/2019 10:04

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của CATP, 2 năm qua, Công an các đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ năng giao tiếp, trao đổi xây dựng phong cách người CAND.

Các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các tiêu chí bản lĩnh: chính trị; trong thi hành công vụ; trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng; nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiêu chí đơn vị kỷ cương; lãnh đạo gương mẫu; CBCS vừa hồng, vừa chuyên.

Định kỳ hằng quý, Công an các đơn vị đã tổ chức đánh giá kết quả, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí.

Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt theo quy định của Điều lệnh CAND; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của CBCS, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố:  Chú trọng tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác