Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:48

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Kế hoạch nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong quản lý ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy nhà nước về quản lý nhà nước về nợ công, đồng thời cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công phải đặt trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả, toàn diện, công bằng, bền vững, động viên hợp lý các nguồn lực. Đồng thời, thực  hành tiết kiệm chống lãng phí, chỉ chi trong khả năng cân đối của ngân sách; thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính – ngân sách Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về thu, chi ngân sách Nhà nước, xử lý tối đa nợ công, xóa bỏ cơ chế “xin – cho”; đảm bảo nền tài chính quốc gia phát triển an toàn, bền vững; 

Tại Kế hoạch, UBND thành phố đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế  – xã hội; tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo thống nhất nhận thức và hành động về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, quản lý nợ công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm. Tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công. Thực hiện nghiêm nguyên tắc vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Đồng thời, thực hiện tốt chủ đề năm: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; kiện toàn bộ máy nhà nước về nhân sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách nhà nước về nợ công. 

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng và nhiệm vụ được giao chỉ đạo áp dụng ngay những nhiệm vụ trong Chương trình số 37-CTr/TU ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch này vào nội dung dự toán ngân sách hằng năm và các kế hoạch tài chính  giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và ban hành Chương trình hành động của quận, huyện đến năm 2020, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hằng năm; đồng thời chỉ đạo, triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

haiphong.gov.vn 10/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác