Print Thứ Sáu, 18/03/2022 18:05 Gốc

Ngày 10/3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Chú trọng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thoát nghèo vền vững như đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập tốt cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xóa nghèo nhanh, bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu đến năm 2025, phấn đấu giảm 50% số hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng khoảng 300 mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Phấn đấu 100% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, có nhu cầu, được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động có việc làm bền vững. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 của UBND thành phố. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, đề xuất, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 55/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác